Kurstermine

1. Blockseminar Fr. 15.09. / Sa. 16.09.2017

2. Blockseminar Fr. 10.11. / Sa. 11.11.2017